greek
english
 
 
 
path

Υπο ανανέωση - Ίδρυση Βουλγαρικής Εταιρείας

path
 

Α. Νομική μορφή εταιρείας:

Η διαδικασία για την καταχώρηση μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) διέπεται από τους παρακάτω όρους:
Νομικός ορισμός της ΕΠΕ (άρθρο 113 του ΕΝ): μια ΕΠΕ μπορεί να συστηθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέσω σύναψης Εταιρικής Σύμβασης, τα οποία ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι το ύψος της εισφοράς τους στο κεφάλαιο αυτής.
Από τη νομοθεσία απαιτείται η έγκριση ελάχιστου κεφαλαίου για την έναρξη της εταιρείας.
Όσον αφορά στη λειτουργία της εταιρείας, η ίδια η εταιρεία ευθύνεται μόνη της με την περιουσία της ενώ οι εταίροι κινδυνεύουν μόνο τις κατατεθείσες από εκείνους εισφορές.
Μια Ε.Π.Ε. είναι εταιρικό νομικό πρόσωπο και αυτοτελές νομικό πρόσωπο με δική του περιουσία, επωνυμία και έδρα.

Β. Διαδικασία σύστασης Ε.Π.Ε.

Οι ιδρυτές μιας Ε.Π.Ε. πρέπει να είναι ικανά προς εργασία φυσικά πρόσωπα Βούλγαροι ή αλλοδαποί ή νομικά πρόσωπα της Βουλγαρίας ή της αλλοδαπής.
Αρμόδιο για την καταχώρηση μιας ΕΠΕ είναι το Δικαστήριο Νομού της έδρας της εταιρείας.
Η ιδρυθείσα εταιρεία πρέπει να εγγραφεί στο Εμπορικό Μητρώο του Δικαστηρίου Νομού της έδρας της εταιρείας και εν συνεχεία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Βουλγαρίας. Αρμόδιος για την εγγραφή είναι ο διαχειριστής της εταιρείας, ο οποίος διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση μετά τη σύναψη της Εταιρικής Σύμβασης. Η καταχώρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί και από τους χωριστούς εταίρους εφόσον εκλέχθηκαν ως διαχειριστές.
Το κεφάλαιο για την έναρξη της εταιρείας μπορεί να ξεκινά από 2 ευρώ έως το ποσό που επιθυμούν να καταβάλουν οι ιδρυτές. Το κεφάλαιο δεν επηρεάζει την μετέπειτα φορολόγηση, τους διάφορους φορολογικούς ελέγχους και δραστηριότητες.

Γ. Εγγραφή στο Εμπορικό Μητρώο.

Για την εγγραφή μιας ΕΠΕ στο Εμπορικό Μητρώο απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση καταχώρησης της εταιρείας προς το Τμήμα Εταιρειών του Δικαστηρίου Νομού της έδρας που να περιέχει:

-    τα ονόματα και τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση,
-    την επωνυμία της εταιρείας,
-    την έδρα και την ταχυδρομική διεύθυνση διαχείρισης της εταιρείας,
-    το αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας
-    τα προσωπικά στοιχεία των εταίρων,
-    το ύψος του κεφαλαίου,
-    το ύψος των μεριδίων με τα οποία οι εταίροι συμμετέχουν στο κεφάλαιο της εταιρείας,
-    τον τρόπο διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας,
-    τα προσωπικά στοιχεία του διαχειριστή.
-    την εταιρική Σύμβαση.

3.  Πρακτικό ίδρυσης από τη συνεδρίαση των εταίρων, στην οποία ελήφθη η απόφαση σύστασης εταιρείας και έγκρισης της Ιδρυτικής Σύμβασης.

4.   Υπόδειγμα υπογραφής του διαχειριστή, θεωρημένο από συμβολαιογράφο και δήλωσή του για τη συγκατάθεσή του να διοριστεί σαν τέτοιος.

5.   Δήλωση του άρθρου 142 ΕΝ εκ μέρους του εκλεγμένου διαχειριστή.

6.  Τραπεζικό πιστοποιητικό για το καταβληθέν κεφάλαιο.

7.   Πιστοποιητικό τήρησης της επωνυμίας της εταιρείας.

8.   Σε περίπτωση που ο εταίρος είναι νομικό πρόσωπο: απόφαση συμμετοχής στην υπό ίδρυση ΕΠΕ, ληφθείσα από το αντίστοιχο διοικητικό όργανο.

9.   Αποδείξεις  για  την  πληρωμή  του  κρατικού  τέλους  εγγραφής  στο  Εμπορικό  Μητρώο  και
δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

10. Άδεια αρμοδίου κρατικού οργάνου, αν πρόκειται η εταιρεία να αναπτύσσει δραστηριότητα, για την ανάπτυξη της οποίας διά νόμου προβλέπεται η έκδοση επιπρόσθετης άδειας από δημόσιο όργανο.

Η καταχώρηση γίνεται εντός 10 ημερών.
 
Δ. Λοιπές διαδικασίες και πληροφορίες

Οι όποιες δαπάνες προέρχονται από τη διαδικασία σύστασης της εταιρείας αναγνωρίζονται φορολογικά ως έξοδα της εταιρείας και μπορούν να συμπεριληφθούν στους μελλοντικούς λογιστικούς ισολογισμούς.
Το δικαστήριο σχηματίζει την εταιρική υπόθεση μετά την υποβολή, εκ μέρους δικηγόρου, της αίτησης καταχώρησης της εταιρείας και των απαραιτήτων δικαιολογητικών. Αφού το δικαστήριο ελέγξει αν συντρέχουν όλα τα απαιτούμενα περιστατικά που υπόκεινται σε εγγραφή, παίρνει απόφαση και η απόφαση αυτή ειδοποιείται στον αιτούντα. Στα μητρώα του Τμήματος Εταιριών εγγράφονται τα στοιχεία   της   Εταιρικής   Σύμβασης.   Τα   στοιχεία   αυτά   δημοσιεύονται   στην   Εφημερίδα   της Κυβερνήσεως.
Απόφαση,  με  την  οποία  αρνείται  η  εγγραφή  μιας  ΕΠΕ,  μπορεί  να  εφεσιβληθεί  ενώπιον  του αντιστοίχου εφετείου.

 
 

B.S.A. CONSULT - Bussiness Support Accounting
Σαντάνσκι, Βουλγαρία
Διεύθυνση: Svoboda №5
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +359898530894 - Katerina Emmanouil
e-mail: info@support-business.gr
twitter
facebook